BELLA SLİM YAVAŞ KAPANIR KAPAK

9SC1061001
İBELLA SLİM YAVAŞ KAPANIR DUROPLAST KAPAK
018700 - City Asma Klozet
008800 - Bella Duvara Sıfır Klozet